Regulamin

Regulamin zanimkupisz.com z dnia 7 stycznia 2017 roku

 

§1 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin jest skierowany do wszystkich klientów Zanimkupisz.com oraz określa ogólne zasady korzystania z usług prezentowanych w serwisie internetowym.   

2.    Każdy użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do Regulaminu klikając link REGULAMIN, który jest umieszczony na stronie internetowej zanim kupisz.com.

3.    Zanimkupisz.com w celu wykonania zamówienia działa samodzielnie lub we współpracy z osobami trzecimi z którymi pozostaje w stałym stosunku cywilnoprawnym. Zarówno Zanimkupisz.com jak i osoby trzecie wykonują zlecone usługi z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem standardów zanimkupisz.com.  

4.    Informacje handlowe zamieszczone na stronie zanimkupisz.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

5.    Podmiotem świadczącym usługi wymienione w §1 pkt. 3 jest: MK Invest Dorota Durka prowadząca dzielność gospodarczą w Sopocie, pod adresem 23 marca 78/7 81-820, NIP: 585-101-82-15, REGON: 220999312, wpisany do CEIGD, tel. 792 427 327

6.    Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności usług należy kierować na adres email: kontakt@zanimkupisz.com, natomiast korespondencję pocztową należy kierować na adres:

MK Invest Dorota Durka
23 marca 78/7

81-8820 Sopot

7.    Klientami zanimkupisz.com mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§2 Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności zanimkupisz.com jest doradztwo z zakresu motoryzacji, a w szczególności przygotowywanie raportów, poszukiwanie pojazdów dla Klienta oraz oględzin samochodów według standardów zanimkupisz.com.

 

§3 Raport

1.    Raport polega na sporządzeniu pisemnej ekspertyzy pojazdu.

2.    Raport stanowi obiektywną ocenę eksperta i nie może być traktowana jako wiążąca wskazówka dla Kupującego/Klienta. Raport nie może również stanowić wytycznych, ani zachęty do kupna lub odmowy zakupu.

3.    Eksperci dochowują należytej staranności podczas sporządzania raportu. Dane zawarte w raporcie stanowią rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym odzwierciedlenie badanego samochodu.

4.    Raport sporządzony przez ekspertów zanimkupisz.com zawiera w zależności od zakresu wybranej przez Klienta usługi:

A)   datę, godzinę i miejsce sporządzenia,

B)   sprawdzenie wpisów w bazach danych pojazdów skradzionych (sprawdzanie tzw. nr VIN, przy czym Zanimkupisz.com nie ponosi odpowiedzialności za zawartość danych w bazie numerów VIN),

C)   dokumentację fotograficzną o wysokiej rozdzielczości,

D)   szczegółowy opis dokumentów pojazdu wraz z ich weryfikacją (książka serwisowa, dowód rejestracyjny itd.),

E)   szczegółowy opis fizyczny przedmiotu raportu (ocena lakieru powłoki lakierniczej oraz wyposażenia pojazdu),

F)   szczegółowy opis funkcjonalności pojazdu sporządzony na podstawie jazdy próbnej.

5.    Raport jest udostępniany Klientowi w formie elektronicznej. Klient po otrzymaniu danych dostępowych do raportu, przy ich użyciu loguje się na stronie http://zanimkupisz.com/index.php?id=pobierz-raport.

 

§4 Wyszukanie aut

 

1.    Wyszukanie aut polega na pomocy Klientowi przy wyborze konkretnego samochodu poprzez wskazanie przez eksperta trzech samochodów najbardziej spełniających wymagania kryteria Klienta oraz rekomendacji jednego z nich do oględzin.

2.    Poszukiwanie samochodu polega w szczególności na:

A)   przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego ze sprzedającym,

B)   rzetelnej weryfikacji danych zawartych w ogłoszeniach,

C)   ocenę zdjęć samochodów,  

D)   wykazanie najbardziej spełniających kryteria Klienta samochodów,

E)   rekomendację jednego z pojazdów do bezpośrednich oględzin.

3.    W przypadku, braku samochodów spełniających kryteria Klienta, ekspert wskaże egzemplarze samochodów jak najbardziej zbliżone do wytycznych Klienta. Jeśli wskazanie samochodów jak najbardziej zbliżonych do wytycznych Klienta okaże się obiektywnie niewykonalne, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

 

§5 Składanie zamówień

 

1.    Klient dokonuje zamówienia poprzez złożenie elektronicznego zamówienia, które stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych(po tym czasie wygasa) i polega na:

A)   wybraniu usługi najbardziej odpowiadającej Klientowi poprzez uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza elektronicznego  dostępnego pod adresem zanimkupisz.com

B)   ostatecznego potwierdzenia zakupu usługi,

C)   opłacenia usługi przelewem elektronicznym za pośrednictwem usług oferowanych przez przelewy24.pl

2.    Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia usługi jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zmówienia. W przypadku braku akceptacji Regulaminu złożenie zamówienia będzie niemożliwe.

3.    Informacja dotycząca wartości zamówienia jest każdorazowo podawana przed zatwierdzeniem przez Klienta zamówienia.  

4.    W odpowiedzi na złożone zamówienie Zanimkupisz.com, wyśle wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres potwierdzenie złożenia oferty.    

 

§6 Zawarcie umowy

1.    Umowa zostaje zawarta od momentu złożenia zamówienia przez klienta.

2.    Zanimkupisz.com przystąpi do wykonania zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uiszczeniu płatności przez klienta.

3.    Zanimkupisz.com może odstąpić od umowy złożonej zgodnie §5 ust. 1 Regulaminu ofertę. O odstąpieniu od Umowy zanimkupisz.com poinformuje klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty przez klienta. 

4.    W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zanimkupisz.com o którym mowa powyżej, zanimkupisz.com zwróci Klientowi w terminie 14 dni roboczych zapłaconą cenę. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyl Klient, chyba że Klient wskaże inny rachunek bankowy lub zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku zwrotu uiszczonej ceny.

 

 

§7 Płatność

 

1.    Szczegółowy Cennik usług świadczonych przez zanimkupisz.com jest zamieszczony na stronie zanimkupisz.com/cennik

2.    Cena usług jest ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.

3.    Płatność następuje w formie przelewu elektronicznego za pomocą usług oferowanych przez przelewy24.pl

4.    Za datę otrzymania zapłaty ceny uznaję się datę uznania informacji od przelewy24.pl o uiszczonej płatności

5.    Klient zamawiając usługę oraz akceptując niniejszy regulamin zgadza się na otrzymanie faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail podczas składania zamówienia.

§8 Odbiór usługi

Zanimkupisz.com udostępni Klientowi raport w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania wpłaty na rachunku wskazanym przez operatora płatności -przelewy24.pl

 

§9 Niemożliwość świadczenia z przyczyn niezależnych od zanimkupisz.com

 

1.       Jeżeli zanimkupisz.com nie będzie w stanie zrealizować zamówienia o którym mowa w § 1 pkt. 3 Regulaminu z przyczyn niezależnych od zanimkupisz.com, Klient będzie mógł skorzystać z zakupionej usługi, po wcześniejszym poinformowaniu go przez zanimkupisz.com o przyczynach uniemożliwiających realizację Umowy. W takim przypadku, Klient może wskazać inny przedmiot oględzin.

2.       Jeżeli Klient wskaże inny przedmiot oględzin, Zanimkupisz.com będzie przysługiwać rekompensata za koszty, które zostały poniesione w celu wykonania oględzin:

A)      pojazdu który w rzeczywistości nie istnieje,

B)      pojazdu który z przyczyn niezależnych od Zanimkupisz.com jest niedostępny w celu wykonania usługi (np. został sprzedany lub właściciel nie wyraża zgody na wykonanie usługi).

3.       W uzasadnionych przypadkach niewymienionych w pkt. 2, Zanimkupisz.com również będzie przysługiwać rekompensata z tytułu poniesionych kosztów. 

§10 rękojmia

1.     Zanimkupisz.com nie udziela żadnych gwarancji, ani rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu, wobec czego raport sporządzony przez eksperta nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Zanimkupisz.com.

2.     Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe zatajenie wad samochodu przez osobę sprzedającą lub właściciela samochodu, lub za usterki i wady, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie oględzin.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że stan samochodu określony w raporcie, opinii lub informacji albo rekomendacji różnią się od stanu faktycznego pojazdu po dacie i godzinie wskazanej w raporcie.

4.     Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie lub zniekształcenie danych lub informacji o pojeździe przez sprzedawcę pojazdu lub jego właściciela, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie przekazania Klientowi.

5.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność za skutki jakie może wywołać ewentualna niekompletność, nieaktualność lub niezgodność danych ze stanem faktycznym maksymalnie do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną Usługę.

§11 Reklamacje

 

1.    Jeżeli wykonany raport zawiera wady lub jest niezgodna z Umową, Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej korekty.

2.    Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na następujący adres email: kontakt@zanimkupisz.com

3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub  informacje wymagają uzupełnienia, zanimkupisz.com zwróci się przed rozpoczęcie reklamacji do Klienta o uzupełnienie niezbędnych danych.

5.    Zanimkupisz.com rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni roboczych.

6.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Zanimkupisz.com dokona korekty w terminie 7 dni.

 

§12 Prawo do odstąpienia

 

1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827) który zawarł Umowę za pośrednictwem strony internetowej zanimkupisz.com może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

2.    Odstępując od Umowy Klient może skorzystać z formularza który stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na następujący adres email kontakt@zanimkupisz.com

3.    Bieg terminu do odstąpienia biegnie od dnia zawarcia umowy (§6 pkt. 1 Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 

4.    W przypadku odstąpienia od Umowy, Klientowi zostanie zwrócona uiszczona cena Usługi.

5.    Kwota wskazana w pkt. 4 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o uzasadnione koszty. Poprzez uzasadnione koszty rozumie się w szczególności rozpoczęcie realizacji zamówienia oraz wszelkie koszta z tym związane.

6.    W przypadku wykonania przez zanimkupisz.com usługi w całości, konsument traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy, na co konsument wyraża zgodę akceptując warunki niniejszego regulaminu.

   

§13 Dane osobowe

 

1.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem do złożenia zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie zamówienia i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. 

2.    Zanimkupisz.com przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 

3.    Administratorem danych MK Invest Dorota Durka.

4.    Zanimkupisz.com może udostępnić dane osobowe Klienta osobom trzecim z którymi pozostaje w stałych stosunkach cywilnoprawnych w celu należytej realizacji zamówienia.   

5.    Klient jest uprawniony do zmiany swoich danych osobowych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych stosuje się odpowiednie postanowienia §9 niniejszego Regulaminu.

 

§14 Prawa autorskie

 

1.    Po wykonaniu zamówienia, Zanimkupisz.com zachowa wszelkie majątkowe prawa autorskie do sporządzonego raportu na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w tym w szczególności:

A)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wszelką techniką w szczególności cyfrową i drukarską, na wszelkich nośnikach informacji, oraz wprowadzania do pamięci komputera;

B)   w zakresie rozpowszechniania dzieła (§1 ust. 2 Umowy) – w formie drukowanej lub cyfrowej w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz udostępnianie w zamkniętych sieciach informatycznych;

2.    Klient może korzystać z utworów, o których mowa w ustępie 1,  w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Usługodawcy.

3.    Korzystanie z utworów, o których mowa w ustępie 1, a w szczególności ich zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.    Klient może korzystać z Raportu w okresie 14 dni. Po tym terminie dostęp dla Klienta do Raportu wygasa.

 

§15 Zmiany Regulaminu

 

1.    Wszelkie informacje o zmianie regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej zanimkupisz.com.

2.    Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu będą realizowana na warunkach obowiązujących przed zmianą.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7/01/2017 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia. 

 

 

Załącznik

 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat

–   Klient 

 

 

      Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z dnia ………………… polegającej na wykonaniu ekspertyzy samochodu ……………….. znajdującego się w ……………………………….